Phỏng vấn với RFI Tiếng Việt

Quochoi VN

Đọc bài đây: Góp ý Hiến pháp qua cái nhìn của một chuyên gia nước ngoài

Nghe bài dưới

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *