Boston

Rất buồn quê mình bị tấn công, nhiều người bị tương nặng, trong đó có họ hàng của một số người thân. Bạo lục là tai họa nhân loại.

Share Button

2 thoughts on “Boston

    • Thanks. Thật ra, người Mỹ thường chẳng biết gì về bạo lực…thế nhưng khi nào những người vô tội ở bất cứ nước nào bị tương hay chết vì hành vi như thế là quá buồn, đúng ô?

Comments are closed.