SEARC

SEARC LogoTôi rất vui được giới thiệu web của Trung Tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (SEARC) của Trường Đại Học Thành Thị Hông Kong (CityU). Qua trang này, bạn có thể tiếp cận nhiều working paper về Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Các bài toàn bằng tiếng Anh.

Tôi xin nêu những bài working paper về Việt Nam năm 2012. Và đến năm 2013 có bài về Việt Nam và tranh chấp ở Biển Đông Nam Á. Chúng ta sẫn sàng nhận bài nghiên cứu khoa học xã hội có chất lượng đầy đủ và có liên quan đến các vấn đề xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa của Việt Nam hay Đông Nam Á. Chúng tôi cũng quan tâm đến các bài về nền kinh tế chính trị của khu vực và thể giới. Gửi bài tới jlondontraloi@gmail.com.

Xin chia sẻ tin hay là mua thu tới Trung Tâm Nghiên Cứu Đông Nam A sẽ phát thành video của một số seminar, và sẽ có một số seminar phát thành trực tiếp. (lưu ý, trang SEARC này đạng được cải thiện, mới xong vào tháng 6 và bây giờ có lúc chậm.)

Mực đích của các bài working paper chính là khuyển khích thảo luận. Các bài này đang được xét lại để cải thiện, làm chuẩn hơn. Những bạn có bình luận liên quan đến bất cứ bài nào của SEARC về Việt Nam xin bình luận tại đây, và nêu rõ tên bài và tác gỉa, tôi sẽ chia sẻ nội dung về tác giả đó. Một số trong những bài này sẽ được xuất bản trong một cuốn sách có tên: Chính Trị ở Việt Nam: Đảng, Nhà Nước, và Mối quan hệ ủy quyền, do tôi biên soạn và NXB Palgrave in, cuối năm 2013.

JL