Ban tròn về 258 và báo chí

Dạo này ở Việt Nam còn kha căng thẳng về những chủ đề này, đạc biệt chuyện tờ báo Người Cao Tuổi và những trường hợp của nhiều nhà bình luận/Blogger. Vậy, hôm qua tôi được vinh danh (một chút) qua việc tham gia vào một ban tròn về cụm vấn đề hot này… tức những thảo luận về Điều 258 và vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam. Ban tròn BBC này cũng có sự tham gia của Lê Thị Minh Hà (vợ của Anh Nguyễn Hưu Vinh) Đoàn Trang, và một thanh viên của ban Việt Ngũ BBC. Mời các bạn xem ơ dưới.

Chia sẻ vài câu tôi đã nói trong phút chốt: Tôi thấy ái ở Việt Nam hiện nay đều muốn sống trong một trật tự xã hội công lý, minh bạch, văn minh và cũng muốn chính quyền và toàn xã hội cố gắng và nỗ lực hơn nữa để đạt được những nguyên vọng đó. Dù biết còn có nhưng ý kiến khác nhau về sự phát triển chính trị của đất nước, tôi thấy những tiếng nói đọc lập là một thế mạnh, chứ không phải là một điểm yếu của đất nước.

Ở nước nào cải cách thể chế luôn luôn là khó. Và tôi biết ở Việt Nam hiện này có nhiều ý kiến khác nhau. Đồng thời, nếu có một hy vọng vào nhân dịp năm mới thì có lễ đó chính là cho Việt Nam đạt được một số tiến bộ nhất định về cụm vấn đề này. Làm đó sẽ cho phép đất nước tiến tới một trật tự xã hội văn minh, đa nguyên, dân chủ, và văn minh. Lưu ý, ở đây tôi không có ý nói về vấn đề mô hình chính trị. Chỉ muốn nói đến bản chất và tình thần của đời sống xã hội và chính trị.

 

JL