Phỏng vấn với RFI Tiếng Việt

Quochoi VN

Đọc bài đây: Góp ý Hiến pháp qua cái nhìn của một chuyên gia nước ngoài

Nghe bài dưới