Boston

Rất buồn quê mình bị tấn công, nhiều người bị tương nặng, trong đó có họ hàng của một số người thân. Bạo lục là tai họa nhân loại.

2 thoughts on “Boston

    • Thanks. Thật ra, người Mỹ thường chẳng biết gì về bạo lực…thế nhưng khi nào những người vô tội ở bất cứ nước nào bị tương hay chết vì hành vi như thế là quá buồn, đúng ô?

Comments are closed.