Phỏng vấn thực hiện với RFI ngày 28 tháng 4 2013 và bài Viết

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20130428-gs-jonathan-london-%E2%80%9Cviet-nam-phai-cai-cach-chinh-tri-de-duoc-quoc-te-ung-ho-ve-bie