Phỏng vấn, 30 tháng 4

Cải cách chính trị để giữ chủ quyền – âm thành PV được phát 1/5Screen shot 2013-04-29 at 6.49.51 PM

2 thoughts on “Phỏng vấn, 30 tháng 4

    • Thank you… I think the audio interview, in Vietnamese, will be posted today….Đây là cuộc phỏng vấn chuẩn nhất tôi đã làm từ bao giờ cừng….hy vọng sẽ đón nghe!

Comments are closed.