Xin lỗi Ông…

Tôi lập ra blog này để có một không gian chia sẻ cách ý tưởng, quan điếm của tôi về những sự kiện tại Đong Á và cả thể giới, và đặc biệt Việt Nam… vì tiếng việt tôi chưa thành thạo thì nhờ các bạn xa gần giúp…