Mất trong dịch thuật

Có một người phê phán bài tôi và Vũ Quang Việt về Biển Đông là ‘polemical’ (dịch ‘bút chiến’). Thế thì ‘bút chiến’ bao hàm ý tấn công một ý tưởng nhất định. Thế thì bài chúng tôi, dù có nêu ra một quan điểm khá tranh cãi, chẳng tấn công ai cả, mà cà, chỉ phát triển một nét lý luận, một phương án. Nếu tấn công cái gì chỉ là hành vi bất chính đáng của hoa lực.

Bài và kết luận có phải là quá đáng không? Cững có thể. Bài có thể được tiến bộ thì thật nhiên rồi.

Chúng tôi sẫn sàng nhận lời phê bình của ai, làm cho nó chuẩn hơn. Bài này là một working paper chứ, không hoản hảo. Lời phê bình nào đều có thể có giá trị. Nhưng, yêu cầu một TĐH rút bài là hành vi chỉ chập nhận được ở Trung Quốc và một số nước khác. Hy vọng trong đó không còn Việt Nam.

JL

https://xinloiong.jonathanlondon.net/wp-content/uploads/2013/04/143_-_WP_-_Dr_London__Dr_Vu-1.pdf