Tính Độc Lập

Việc tôi góp ý, quan điểm về nền chính trị kinh tế của Việt Nam, về các chính sách xã hội của NNCHXHCNVN cững có rui ro đới với bản thân mình, như tôi đã nhấn mạnh cách đây vài ngày.

Thế nhưng một thực tế tôi xin làm hoàn toàn rõ là quan điểm của mình thể hiện trên những trang web này chẳng có liên quan đến bất cứ đảng phái nào mà là quan điểm của chính mình mà thơi.

Tôi khảng định như vậy vì một số quan điểm của mình có được chia sẻ trong một số trang web khắc. Điều đó không xấu đâu. Nhưng ý định của tôi, chỉ là quan sát, bình luận, phân tích.

JL