Phỏng vấn với Rađiô Hồn Việt (Úc), Phần I/IV

Phỏng vấn với rađiô Hồn Việt, Melbourne (Úc), thực hiện Ngày 3, Tháng 11, 2013, dài 23:57 phút, toàn tiếng Việt, nội dung khá chuẩn. Mời các bạn click vào nút “Play” phía dưới để nghe (Ghi âm dài 23 phút)

2 thoughts on “Phỏng vấn với Rađiô Hồn Việt (Úc), Phần I/IV

  1. Diễn già trả lời khá trung thực bằng một ngôn ngữ ngoại giao về những vấn nạn căn bản ở Việt Nam. Các nhà đương cuộc Việt Nam không ít thì nhiều cũng hiểu một phần nào, dù không được thông suốt hay theo đúng nghĩa, những vấn đề đươc nêu lên. Tuy nhiên hiểu là một đường tin là một lẽ. Đã chìm đắm trong lý thuyết Mác-Lê trên hơn 60 năm và luôn luôn tin rằng Xã Hội Chủ Nghĩa là nền tảng phát triển của quốc gia, không dễ gì trong một hai thế hệ có thể thuyết phục được đó là điều không tưởng. Vả lại đặt giả thuyết là sẽ có những đầu óc sáng suốt dám ban hành một thể chế dân chủ đa nguyên, liêu có đủ dân sư “dĩ công vô tư” để thực thi hay không ớ
    tình trạng hiện hữu của những người thửa hành? Viêt Nam có một tuc ngữ “thần thiêng vì bộ hạ”. Với nẻn giáo dục hiện hữu, không hiểu các con em “tương lai và vận mệnh” của Quốc Gia có đủ hiểu biết về trí thức để thu nhận những học thuyết hoàn toàn khác với những học thuyểt đươc hiện thời giàng dậy hay cũng chỉ cố gắng cỏ đươc mành bằng kịếm cơm, phần con ông cháu cha (COCC) vẩ tiếp tục “con vua thì vẫn làm vua” còn con “thầy chùa” tịểp tục đi “quét lá đa”???

  2. Cảm ơn anh JL vì những phát biểu đầy tính xây dựng và khách quan trong việc định hình mô hình phát triển của Việt nam trong tương lai. Đó thực sự là những phát biểu của một nhà khoa học. Hi vọng lại tiếp tục được nghe/đọc nhiều bài nói/viết khác nữa của anh về VN.

    Một người Việt không im lặng – a noisy Vietnamese 🙂

Comments are closed.